Login

Basisschool Oostelijke Eilanden

 

Welcome to the parent portal of Bassischool Oostelijke Eilanden.


 

Optional photo of the school

This is the site our school uses to communicate with our parents. Each parent and school employee has an account and can send each other messages and invitations that will also appear on the personal agenda. In addition a school can easily create Polls and Surveys for the parents to fill in and administer the Year calendar. The pictures and documents library and the forum will add even more to the communication options.

For more information please visit www.schoudercom.nl

 

Beste ouder, verzorger, leerkracht,

 

De MR heeft tijdens de vergadering van  9 mei jl. positief geadviseerd over het formatieplan voor 2017-2018.

Het advies over de vakantieregeling 2017-2018 is uitgesteld naar volgende vergadering, omdat met de geldende eisen en de bestaande wensen geen van de 3 scenario's praktisch uitvoerbaar bleek volgend schooljaar.

 

Verder hebben we tijdens de vergadering de inventarisatie van traktaties besproken (zie bijgevoegd). Regelmatig komt het voor dat er snoep wordt getrakteerd. Op het moment van aanbieden is het lastig / onaardig om de traktatie te weigeren. Vaak wordt deze traktaties dan mee naar huis gegeven, waar ouders het dan lastig vinden om uit te leggen dat hun kind dit niet mag eten terwijl het in de klas wel is uitgedeeld. Idealiter is vooraf helder welke traktaties gewenst zijn en dat een ieder zich daaraan houdt.

Natasha en Elske komen hiervoor met ideeen die we de volgende vergadering bespreken en aan de directie zullen geven.

Als jij hiervoor ook ideeen hebt, horen we dat graag!

 

We hopen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Natasha Fazili van Zand

Petra Oortgijsen

Lingly Muller

Elske Neus

Danielle Michels

Claudia Beemster

Roel Pieters

Aart Helder

 
 
 
Loading...

 

 
 

Beste ouders, verzorgers en leerkrachten,

Dinsdag  9 mei a.s. heeft de MedezeggenschapsRaad (MR) vergadering.

bijgevoegd vind je de agenda.

 

Deze keer staan op de agenda 2 punten waar de MR over adviseert:

 

1. Formatieplan 2017 - 2018

Dit gaat over het voorstel voor de verdeling van onderwijsuren en ondersteunende uren volgend schooljaar.

We hebben het dan over de uren voor gymastiek, Interne Begeleiding (IB), bouwcoördinatoren, beeldende vorming, administratieve/conciërge taken, ICT, TussenSchoolse Opvang (TSO) en directie.

Het voorstel van de directie is om de huidige verdeling (bijna) onveranderd te laten voor volgend jaar.

 

2. Regeling vakantie 2017 - 2018

De directie heeft voor volgend jaar drie scenario's voor vakantie's en lesvrije dagen opgesteld. Bij alle drie de scenario's wordt invulling gegeven aan de verschillende belangen:

- voor kinderen voldoende rustpunten in het jaar 

- voor leerkrachten voldoende ruimte om zaken voor te bereiden onder werktijd

- voor ouders zo weinig mogelijk vrije dagen waarop aparte opvang geregeld moet worden en de mogelijkheid om buiten het hoogseizoen een (korte) vakantie te organiseren

De scenario's verschillen met name in de duur van de meivakantie (1 of 2 weken) en wel/geen juni vakantie

 

Daarnaast bespreken we ook de volgende zaken:

- Hoe loopt de afspraak van 'gezonde traktaties' in de praktijk?

- Het bespreekbaar maken van seksualiteit in de onderbouw (n.a.v. de aanwezigheid van Natasha, MR lid, bij een onderbouwvergadering over dit onderwerp)

- Hoe de 3-jaarlijkse-gesprekkencylclus (van beoordelen, functioneren, plannen) gewaardeerd wordt door de leerkrachten op de BOE

 

Als je vooraf vragen of opmerkingen hebt, horen wij het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Danielle Michels (leerkracht 1/2A, 1/2D)
Petra Oortgijsen (leerkracht 8C)
Lingly Muller (leerkracht 4A, 5B)
Elske Neus (leerkracht 1/2D)
Natasha Fazili van Zand (ouder van Pari (3C), Juna (8B)en Zhila (6A))
Roel Pieters (ouder van Anna (5A))

Aart Helder (ouder van Camiel (4C)
Claudia Beemster (ouder van Joran (8C) en Milo (5B))

Beste ouder, verzorger, leerkracht,

 

De MR heeft tijdens de vergadering van 11 april jl. niet ingestemd met de documenten die daarvoor waren aangeboden.

 

Het betreft het Protocol positieve groepsvorming, Beleidsplan van pesten, Stappenplan gewelddadig gedrag en het TSO beleidsplan.

Op alle 4 de documenten waren kleine, maar fundamentele punten om nog aan te passen. 

 

De belangrijkste algemene feedback is dat er bij alle protocollen gestart dient te worden met een inleiding/overkoepelend verhaaltje die de context schetst waarbinnen het individuele protocol gezien moet worden en de plek die het inneemt binnen die context. Het moet duidelijk zijn dat een protocol nooit op zichzelf staat, maar binnen het geheel van de protocollen/regels/stappenplannen toegepast kan worden.

Ook moet duidelijk omschreven zijn wanneer een protocol wordt toegepast, door wie, melt welke betrokken partijen en hoe met die partijen gecommuniceerd wordt.

Verder is het advies om versiebeheer op de protocollen toe te passen.

 

Daarnaast zijn per document een aantal punten weergegeven ter verduidelijking van het protocol en/of de leesbaarheid.

 

De verwachting is dat na volgende vergadering, de aanpassingen zijn doorgevoerd en de documenten goedgekeurd zullen worden. Dan zullen we de documenten bijvoegen bij het nieuwsbericht en zal de directie de nieuwe versie van deze protocollen op de website plaatsen.

 

We hopen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Natasha Fazili van Zand

Petra Oortgijsen

Lingly Muller

Elske Neus

Danielle Michels

Claudia Beemster

Roel Pieters

Aart Helder

Beste ouders, verzorgers en leerkrachten,

Dinsdag 11 april a.s. heeft de MedezeggenschapsRaad (MR) vergadering.

bijgevoegd vind je de agenda.

 

Deze keer staan op de agenda 3 documenten waar de leerkrachten van de MR instemmingsrecht voor hebben:

 

1. Protocol positieve groepsvorming

Dit gaat over de reguliere werkwijze voor het positief bevorderen van de groepsvorming en het sociale klimaal in de groep.

Het doel hiervan is de groepsmentaliteit op een hoger plan brengen, zodat negatief gedrag voorkomen wordt.

 

2. Beleidsplan aanpak van pesten

Dit plan gaat over de werkwijze om preventief pesten te voorkomen en hoe te handelen als een melding van pesten van een kind, ouder en/ of anderen wordt ontvangen.

 

3. Stappenplan gewelddadig gedrag

Dit plan gaat over hoe de school handelt als een leerling gewelddadig gedrag laat zien, waarmee het een gevaar voor zichzelf en de omgeving is en/of het onderwijs in de klas ernstig verstoort.

 

Daarnaast staat het bijgewerkte Beleidsplan TSO opnieuw op de agenda, nadat is bijgewerkt op basis van het commentaar uit onze vergadering van 11 november jl.

 

Tot slot evalueren we met de leerkrachten hun ervaringen met de gesprekkencyclus van Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), functionering en beoordeling (dit hebben we vanuit de vorige vergadering doorgeschoven)

 

Als je vooraf vragen of opmerkingen hebt, horen wij het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Danielle Michels (leerkracht 1/2A, 1/2D)
Petra Oortgijsen (leerkracht 8C)
Lingly Muller (leerkracht 4A, 5B)
Elske Neus (leerkracht 1/2D)
Natasha Fazili van Zand (ouder van Pari (3C), Juna (8B)en Zhila (6A))
Roel Pieters (ouder van Anna (5A))

Aart Helder (ouder van Camiel (4C)
Claudia Beemster (ouder van Joran (8C) en Milo (5B))

Beste ouder, leerkracht,

 

Op 7 maart jl. heeft de MR vergaderd.

 

Deze keer heeft de MR ingestemd met het voorstel van de directeur om Leerkracht schaal B (LB) functies vacant te stellen voor ICT en voor onderbouw coördinator (voor middenbouw en bovenbouw bestaat die al). 

 

Daarnaast heeft Nicole Slegers, voorzitter OR, toegelicht hoe de OR stappen zet om steeds reeler te begroten. Doel is dat duidelijk is wat aan activiteiten besteed kan worden en geen onnodige reserves worden opgebouwd.

Van een deel van de huidige reserve is het voorstel dat de OR dat beschikbaar stelt aan de school om een gezamenlijk kunstwerk te maken met kinderen en leerkrachten, begeleid door kunstenaars en de werkgroep Kunst & Cultuur (KuCu)/ bevo leerkracht. Het kunstwerk zal in de vorm van community art tot stand komen. Het moet verbindend werken. In de schoolpraktijk zal dit in de vorm van een schoolbreed thema terugkomen. Het is belangrijk dat kinderen later met plezier terugdenken aan het proces. De KuCu zal hier verder het voortouw in nemen.

Tot slot bleek ook onbekendheid met de budget mogelijkheden van de OR voor leerkrachten. De leerkrachten die betrokken zijn bij de OR zullen via de bouwvergaderingen collega's informeren.

 

We hopen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Natasha Fazili van Zand

Petra Oortgijsen

Lingly Muller

Elske Neus

Danielle Michels

Claudia Beemster

Roel Pieters

Aart Helder

View all news items